Integritetspolicy

1. Inledning

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar alltid den senaste versionen av den på denna sida.

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter

HBS-Nordic AB, org. nr 556760-4409, (”HBS”, ”vi”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.
Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy är du välkommen att kontakta oss!

Tel: 040-30 31 32
E-post: info@hbsnordic.com

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du registreras som kund, beställer våra produkter, använder våra tjänster, kontaktar vår kundtjänst, deltar på våra event, följer en affiliate-länk från en salong, eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter till dig, såsom e-postadress och telefonnummer
  • Personnummer i samband med köp
  • Uppgifter om köp
  • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)

4. Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vi förekommer på sociala medier, Instagram och Facebook. Där kan du kommunicera med oss genom kommentars- och meddelandefunktioner. Du kan också tagga något av våra varumärken eller använda hashtag. Om du taggar oss eller något av våra varumärken i ett foto eller delar information på vår profil har du lämnat samtycke till att fotot respektive informationen visas i vår profil på sätt som är brukligt i det aktuella mediet. Om mediet inte tillåter att du själv tar bort informationen men att vi kan göra detta så gör vi det på din begäran. Om du skickar oss ett meddelande genom sociala medier så svarar vi på det och lagrar det i det sociala mediet. Vi använder inte dina personuppgifter som du ger till oss (till exempel profilnamn, bilder eller uppgifter i meddelanden) i något annat system eller kanal än det aktuella mediet.

5. Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter: Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet: Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:
För att kunna administrera din beställning Vi levererar din produkt eller tjänst och kommunicerar med dig rörande din leverans samt administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärende som rör ditt köp Den order vi fått från dig
För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster Vi skickar nyhetsbrev och information via e-post och vanlig post Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster. Du kan alltid avregistrera dig från våra nyhetsbrev.
För att kunna genomföra och administrera deltagande i  event och eventuella tävlingar. Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event eller tävling. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar. Vi kommunicerar med dig som deltar i eventuella tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande. Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen. Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra event och tävlingar.
För att kunna administrera kundtjänstärenden Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler samt utreder dina klagomål- och supportärenden. Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.
För att kunna uppfylla krav i rättsliga förpliktelser Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen. För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.
För att fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk Vi kan behöva hantera tvister som t ex rör köp och levererade produkter, bedrägerier etc. Vårt berättigade intresse av att kunna hantera eventuella tvister.
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system • Vi ger dig möjlighet att påverka våra tjänster och erbjudanden, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
• Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.
• Vi tar fram underlag i syfte att förbättra våra IT-system i syfte att förbättra samt att höja säkerheten för företaget och för besökarna/ kunderna generellt.
Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system.
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget • Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
• Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
• Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter.

Om du inte särskilt begär något annat så sparar vi dina uppgifter i vårt kundregister i tre år från ditt sista köp. Fakturor lagras i vårt affärssystem enligt gällande bokföringslagstiftning.
När du anmäler dig till event som vi arrangerar kan vi behöva få information om eventuella födoämnesallergier. Genom att du uppger dem till oss vid din anmälan har du gett samtycke till att de lagras i vår eventdokumentation fram till dagen för eventet. Efter genomfört event raderas denna uppgift.

6. Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter med andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, betallösningar, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

7. Tredjelandsöverföringar

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i, något land utanför EU/EES utan att du informeras om överföringen kan ske lagligt och säkert.

8. Dina rättigheter

Din rätt till tillgång

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig [eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling] kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du når oss på info@hbsnordic.com