Tävlingsvillkor och bestämmelser - Tävling i sociala medier med Exuviance Nordic

 

 1. Arrangör: Exuviance Nordic, HBS Nordic AB, Vårgatan 1, 218 11 Malmö.
 2. Vem får delta? Alla som är folkbokförda i Sverige, Danmark, Norge eller Finland och uppfyller kraven nedan kan delta i tävlingen. Minimiåldern är 13 år. Anställda på Exuviance/HBS Nordic AB respektive anställda på medverkande partners, samt deras familjer får inte delta i tävlingen.
 3. När kan du delta? Tävlingen börjar den 22/8 2020 och slutar den 30/9 2020 kl 23.59. Du kan inte delta i tävlingen när tävlingsperioden är slut. Vinnarna meddelas via Exuviance Nordic Instagram sida (@Exuviance_nordic) senast den 2/10 2020. 
 4. Hur deltar du? Deltagande sker på Exuviance Nordics Instagram-sida.
 5. Vinnare: Vinnarna utses av en jury på Exuviance Nordic/HBS Nordic AB. Juryn bedömer vinnarna efter kreativ motivering/bildmanér. Juryns beslut kan ej överklagas. Vinsten kan ej bytas mot kontanter. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Vinnarna publiceras i tävlingstråden efter tävlingen avslutats.
 6. Priser: Fem stycken vinnare får fyra utvalda produkter ur Exuviance sortiment (Supercharge AOX Serum, Glycolic Polish, Evening Restorative Complex och Gentle Cleansing Creme till ett värde av ca 2046 SEK/DKK/NOK). Priserna skickas via post efter avslutad tävling. Exuviance Nordic/HBS Nordic AB ansvar inte för eventuella förseningar eller uteblivna leveranser orsakade av Posten och / eller av sk. Force Majeure.
 7. Tryckfel och oavsiktliga misstag: Exuviance Nordic/HBS Nordic AB och andra parters i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller andra problem i samband med tävingen. 
 8. Hantering av personuppgifter: Personuppgifter ges inte till 3:e part, utan raderas när tävlingen är avslutad den 30/9 2020. 
 9. Varumärken och Copyright: Alla varumärken och övrigt material på denna webbplats skyddas av allmänna immaterialrättsliga bestämmelser såvida inte annat anges – och ska alltså inte användas utan föregående, skriftligt tillstånd från behörig instans på Exuviance Nordic/HBS Nordic AB.
 10. Ansvar och rättigheter: Exuviance Nordic ansvarar inte för:
 • Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av registreringar eller användning av applikationen.
 • Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering eller användning av webbplatsen – däribland överföring av material, ljud, data, text, bilder eller video från webbplatsen.
 • Material som användarna publiceras på webbplatsen; likaså förbehåller Exuviance Nordic/HBS Nordic AB sig rätten att använda inskickat material utan att ersättning utgår. Allt inskickat material i samband med tävlingar och andra aktiviteter på webbplatsen tillhör Exuviance Nordic/HBS Nordic AB, som därför fritt kan förfoga över det inskickade materialet. 
 • Tävlingen är på inga sätt sponsrad, uppmuntrad eller administrerad av, eller sammankopplad med Instagram. Instagram ansvarar inte för: Direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av registreringar eller användning av applikationen. Virus eller annan skada på användarens dator till följd av registrering eller användning av webbplatsen – däribland överföring av material, ljud, data, text, bilder eller video från webbplatsen. Material som användarna publicerar på webbplatsen; likaså förbehåller Instagram sig rätten att använda inskickat material utan att ersättning utgår.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 1. Organized by Exuviance Nordic, HBS Nordic AB, Vårgatan 1, 218 11 Malmö, Sweden
 2. Participants must be a registered resident in either Sweden, Denmark, Norway or Finland and meet the requirements below to be able to participate in the competition. The minimum age to participate is 13 years. Employees of Exuviance / HBS Nordic AB and employees of any participating partners, and their families may not participate in the competition.
 3. When can you compete? The contest begins on Tuesday 25th of September 2018 and ends on Sunday 30th of September 2018 at 23:59 PM. You cannot participate in the competition when the competition period is over. Winners will be notified via Exuviance Nordic Instagram page (@Exuviance_nordic) by the 10th of April 2018 the latest.
 4. How do you participate? To take part in the competition visit Exuviance Nordic's Instagram page.
 5. The Winners: Winners are selected by an Exuviance Nordic / HBS Nordic AB jury. The jury will decide on the most creative comment and thereafter pick a winner. The jury's decision cannot be appealed. The prize is not redeemable for cash. Any tax is to be paid by the winners. The winners will be published in the competition post on Instagram after the competition has ended.
 6. Prices: Five winners will receive four Exuviance skin care products (Supercharge AOX Serum, Glycolic Polish, Evening Restorative Complex and Gentle Cleansing Crème. Total value approximately 205 Euro). The prices will be sent to the winners after the competition has finished. Exuviance Nordic / HBS Nordic AB is not responsible for any delay or non-delivery caused by the postal service and / or so-called Force majeure.
 7. Exuviance Nordic / HBS Nordic AB or any partner is not responsible for any typographical or printing errors or inadvertent mistakes associated with the competition.
 8. Personal data: No personal data will be given to third parties. All personal data will be deleted after the competition has been completed 30/09/2018.
 9. Trademark and Copyright: All trademarks and other material on this website is protected by the Swedish copyright law and should not be used without permission from Exuviance Nordic / HBS Nordic AB.
 10. Responsibilities and rights: Exuviance Nordic is not responsible for;
 • Direct, indirect or incidental loss as a result from registration or use of the Exuviance Nordic’s website or social media accounts.
 • Virus or other damage to the user's computer as a result of registration or use of the website or Exuviance Nordic’s social media accounts - including the transmission of materials, audio, data, text, images or video from the site.
 • Exuviance Nordic / HBS Nordic AB have the right to use any material that users post on the website or on Exuviance Nordic’s social media accounts without compensation. All materials submitted in connection with contests and other activities on the website or social media accounts belongs to Exuviance Nordic / HBS Nordic AB. Therefore, Exuviance Nordic /HBS Nordic may freely use the submitted materials. 
 • The competition is in no way sponsored, encouraged or administered by, or connected to Instagram. Instagram is not responsible for: direct, indirect, incidental loss due to registration or use of the application. Viruses or other damage to the user's computer as a result of the registration or use of the site - including the transmission of materials, audio, data, text, images or video from the site. Materials published by users on the site; Instagram also reserves the right to use the submitted material without compensation.